Welcome to the MyParkingCharge Gateway

We specialise in the processing, management and collection of Charge Notices on behalf of Car Park Operators and other Clients. Our core focus is to deliver an efficient end to end service handling appeals, representations and payments of Charge Notices, providing the Motorist an improved service and quality of communication in dealing with these Charges.

Croeso i'r Gateway MyParkingCharge

Rydym yn arbenigo mewn prosesu, rheoli a chasglu Hysbysiadau Tâl ar ran Gweithredwyr Maes Parcio a Chleientiaid eraill. Ein ffocws craidd yw darparu apeliadau, sylwadau a thaliadau Hysbysiadau Talu, sy'n dod i'r afael â diwedd, yn effeithiol, gan ddarparu gwell gwasanaeth i'r safonwr ac ansawdd cyfathrebu wrth ddelio â'r Taliadau hyn.

Our main objectives are:

  1. Improve the Quality of Service to the Motorist. We recognise that motorists do not intentionally set out to incur a Charge Notice, however the aim of our service is to provide sufficient information to the motorist, to enable them to understand why the contravention was recorded and make an informed decision.

  2. Consistent Approach. We work on behalf of our Clients to ensure that each motorist is dealt with fairly and informed of the process in accordance with the appropriate Code of Practice for the relevant Accredited Trade Association.

  3. Bi-Directional Accountability. As part of our service we understand that there has to be accountability. When a Motorist is issued a Charge Notice, the issuing Operator or Company has to be accountable to ensure that the contravention is recorded appropriately and correctly, likewise the Motorist has to be accountable for when they have clearly breached any Terms & Conditions.

Just Want to Settle the Charge?

Click "Pay Now" Button OR
Phone our Automated Payment Line 24Hrs on
0845 226 9138

Pay the PCN

All Major Credit & Debit Cards accepted

Ecom6 Payments Powered by

Ein prif amcanion yw:

  1. Gwella Ansawdd y Gwasanaeth i'r Modurwr. Rydym yn cydnabod nad yw modurwyr yn bwriadu cyflwyno Hysbysiad Tâl yn fwriadol, ond nod ein gwasanaeth yw darparu digon o wybodaeth i'r modurwr, i'w galluogi i ddeall pam y cofnodwyd y tramgwyddiad a gwneud penderfyniad gwybodus.

  2. Dull Cyson. Rydym yn gweithio ar ran ein Cleientiaid i sicrhau bod pob modurwr yn cael ei drin yn deg ac yn hysbys o'r broses yn unol â'r Cod Ymarfer priodol ar gyfer y Gymdeithas Fasnachu Achrededig berthnasol.

  3. Atebolrwydd Bi-Gyfeiriadol. Fel rhan o'n gwasanaeth, rydym yn deall bod rhaid atebolrwydd. Pan gyhoeddir Hysbysiad Tâl am Feddygwr, mae'n rhaid i'r Gweithredwr neu'r Cwmni sy'n gyfrifol am fod yn atebol i sicrhau bod y tramgwyddiad yn cael ei gofnodi'n briodol ac yn gywir, yn yr un modd rhaid i'r Modurwr fod yn atebol amdanynt pan fyddant wedi torri'n glir unrhyw Amodau a Thelerau.

Ydych chi eisiau Trefnu'r Tâl?

Cliciwch ar "Talu'r HTP" NEU Ffoniwch ein Llinell Daliad Awtomataidd 24 awr ar
0845 226 9138

Talu'r HTP

Derbyniwyd yr holl Gerdyn Credyd a Debyd Mawr

Ecom6 Payments Powered by

Who we are

Welcome to the MyParkingCharge online processing gateway. The MyParkingCharge gateway provides a convenient and easy to use processing portal between Motorists and our Clients. Our specialist services provide seamless integration and processing of a range of services, including the processing, appeal review and collection of Charge Notices for both Car Park Operators, Private Land Owners and Local Authorities.

What we do

The MyParkingCharge gateway service is designed to enable Motorists to securely access details regarding a Notice recorded by one of our Clients and review the information regarding the recorded contravention. The MyParkingCharge gateway then provides a convenient means to Appeal/Challenge the contravention or make a Payment using our secure payment system.

If you have received a Notice through the post, an appeal MUST be registered within 21 days beginning with the day after the Issue Date shown on the Notice. If you wish to retain the option of a discounted payment (if stated on the front of the Notice), your appeal MUST be registered within 14 days. Late appeals and postal appeals will not be accepted unless there are exceptional mitigating circumstances AND at our discretion.

Appeals/Challenges MUST be made online through this portal – Appeals/Challenges will not be accepted our discussed by telephone.

Benefits of our service

For Motorists who use the MyParkingCharge service, the system will allow individuals to view the details regarding the issue and status of the recorded contravention, make an informed decision as to whether they have a valid or reasonable grounds to appeal or challenge the recorded contravention and if so make an immediate appeal which places the process on hold.

For those Motorists not wanting to appeal or not having valid grounds to appeal, then the system allows quick and easy payment of the Charge and helps to avoid any additional inconvenience or further costs being incurred.

To access the recorded contravention details, please enter the following information from the Notification received.

Pwy ydym ni

Croeso i borth prosesu MyParkingCharge ar-lein. Mae'r porth MyParkingCharge yn darparu porth prosesu cyfleus a hawdd ei ddefnyddio rhwng Modurwyr a'n Cleientiaid. Mae ein gwasanaethau arbenigol yn darparu integreiddio a phrosesu amrywiaeth o wasanaethau yn ddi-dor, gan gynnwys prosesu, adolygu apêl a chasglu Hysbysiadau Tâl ar gyfer Gweithredwyr Maes Parcio, Perchnogion Tir Preifat ac Awdurdodau Lleol.

Yr hyn a wnawn

Mae'r gwasanaeth porth MyParkingCharge wedi'i gynllunio i alluogi Modurwyr i gael mynediad diogel i fanylion ynghylch Hysbysiad a gofnodwyd gan un o'n Cleientiaid ac adolygu'r wybodaeth ynghylch y toriad a gofnodwyd. Mae porth MyParkingCharge wedyn yn darparu dull cyfleus i Apelio / Herio'r toriad neu wneud Taliad gan ddefnyddio ein system daliad diogel.

Os ydych wedi derbyn Hysbysiad drwy'r post, RHAID i apêl gael ei gofrestru o fewn 21 diwrnod yn dechrau ar y diwrnod ar ôl y Dyddiad Cyhoeddi a ddangosir ar yr Hysbysiad. Os ydych chi'n dymuno cadw'r opsiwn o daliad disgownt (os nodir ar flaen yr Hysbysiad), RHAID i'ch apêl gael ei gofrestru o fewn 14 diwrnod. Ni dderbynnir apeliadau hwyr ac apeliadau drwy'r post oni bai fod amgylchiadau lliniaru eithriadol A yn ôl ein disgresiwn.

RHAID I wneud Apeliadau / Heriau ar-lein drwy'r porth hwn - Ni dderbynnir apeliadau / heriau ein trafodaethau dros y ffôn.

Manteision ein gwasanaeth

Ar gyfer Modurwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth MyParkingCharge, bydd y system yn caniatáu i unigolion weld y manylion ynglŷn â mater a statws y tramgwydd a gofnodwyd, gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch a oes ganddynt sail ddilys neu resymol i apelio neu herio'r toriad a gofnodwyd ac os felly gwnewch apêl ar unwaith sy'n gosod y broses ar waith.

Ar gyfer y rhai hynny sydd ddim yn dymuno apelio neu beidio â chael sail ddilys i apelio, mae'r system yn caniatáu talu'r Tâl yn gyflym ac yn hawdd ac yn helpu i osgoi unrhyw anghyfleustra ychwanegol neu gostau pellach.

I gael mynediad at y manylion atal troseddau cofnodedig, rhowch y wybodaeth ganlynol o'r Hysbysiad a dderbyniwyd.

Login


Please enter the Serial No. in full including any prefix (e.g. EPS / VCS / etc.) Rhowch y Rhif Cyfresol yn llawn gan gynnwys unrhyw ragddodiad (e.e. EPS / VCS / etc.)


Please enter the Registration of the Vehicle which incurred the Notice. Rhowch Gofrestru'r Cerbyd a dynnodd yr Hysbysiad.

* Mandatory fields Caeau gorfodol